Giới thiệu

Chào mừng bạn đến Đồng hồ Yazole và / hoặc các chi nhánh của nó (được gọi là chúng tôi, của chúng tôi hoặc “Chúng tôi” “Chúng tôi” “Của chúng tôi”) cung cấp các tính năng của trang web và các dịch vụ khác cho bạn khi bạn truy cập hoặc mua sắm tại https://www.austinhelpers.com/ (“ Trang web ”), sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc sử dụng phần mềm do chúng tôi cung cấp liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên (gọi chung là“ Dịch vụ ”). Đồng hồ Yazole cung cấp Dịch vụ cho bạn theo các điều kiện được nêu trong tài liệu này.

Các điều khoản và điều kiện

HÃY CÙNG NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA TRANG WEB NÀY HOÀN TOÀN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (“TRANG WEB”). ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (“ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG”) QUẢN LÝ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN. TRANG WEB CHỈ CÓ SN CHO BẠN SỬ DỤNG VỚI ĐIỀU KIỆN BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC ĐẶT RA BÊN DƯỚI. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN VÀ CÁC BÊN TRONG BẠN ĐƯỢC PHÉP ĐẠI DIỆN (“BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”) KÝ KẾT THỎA THUẬN CỦA BẠN ĐỂ BỊ BỎ QUA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.

Tài liệu này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn với tư cách là người dùng của Trang web (sau đây được xác định là bạn, của bạn hoặc Người dùng tùy từng trường hợp) và Đồng hồ Yazole.

Điều Kiện Cần Có

Đồng hồ Yazole cung cấp trang web và trang web chỉ có sẵn cho các tổ chức và cá nhân đủ tuổi hợp pháp, những người có thể ký kết các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Nếu bạn không đủ điều kiện, bạn không thể sử dụng trang web.

Sửa đổi

Đồng hồ Yazole có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sử dụng này có nghĩa là Bạn chấp nhận những thay đổi đó. Bất kỳ khía cạnh nào của Trang web có thể

thay đổi, bổ sung, xóa hoặc cập nhật mà không cần thông báo theo quyết định riêng của Đồng hồ Yazole. Chúng tôi có thể thiết lập hoặc thay đổi, bất kỳ lúc nào, các thông lệ và giới hạn chung liên quan đến Đồng hồ Yazole sản phẩm và dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ

Đồng hồ Yazole hoan nghênh bạn xem và sử dụng các tài liệu trên Trang web này cho mục đích sử dụng thông tin, phi thương mại, miễn là bạn giữ nguyên tất cả các cảnh báo bản quyền hoặc các thông báo độc quyền khác. Bạn không được lưu trữ, thay đổi, sao chép, truyền tải, chia sẻ, đăng lại, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này, hoặc thiết kế hoặc bố cục của Trang web này hoặc các phân đoạn riêng lẻ của nó, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào ngoại trừ văn bản chấp thuận của Đồng hồ Yazole.

Quyền sở hữu độc quyền

Mọi nội dung, dữ liệu, văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, clip âm thanh và video, biểu trưng, ​​biểu tượng và liên kết (gọi chung là “Nội dung”) là tài sản độc quyền của Đồng hồ Yazole hoặc những người được cấp phép của chúng tôi, và nhằm mục đích giáo dục và thông báo cho bạn về các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp hoặc mô tả trong Dịch vụ. Tuân theo các Điều khoản này, nội dung chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại, với điều kiện là bạn không xóa bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác có trong đó. Để tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế để sử dụng Dịch vụ và Tài liệu dành riêng cho mục đích cá nhân; với điều kiện là không thể sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, hiển thị, trình diễn công khai, phân phối, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc trốn tránh bất kỳ biện pháp công nghệ nào kiểm soát hiệu quả quyền truy cập vào Dịch vụ và / hoặc Nội dung theo bất kỳ cách nào, bao gồm, bằng cách ví dụ , thiết bị thủ công hoặc tự động hoặc quy trình, cho bất kỳ mục đích nào. Không ảnh hưởng đến các quy định của tài liệu này, tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong giấy phép thành lập ở trên sẽ được bảo lưu và sẽ luôn ở lại với chúng tôi. Việc sử dụng Dịch vụ và Tài liệu cho các mục đích khác với mục đích được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản này vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu khác của chúng tôi và bị nghiêm cấm.

Ngoài việc quy định rõ ràng các điều khoản này, tất cả phần mềm, cơ sở dữ liệu,

thông tin độc quyền, tài liệu, phần mềm, vật liệu, mã máy tính, ý tưởng, thông tin và tài liệu (và tất cả các sửa đổi và tác phẩm phái sinh) và bất kỳ tài sản trí tuệ và dịch vụ nào bao gồm các quyền khác, bao gồm hoặc có trong đó), nhưng không giới hạn, việc lựa chọn, biên soạn, trình tự và sắp xếp của "Nhìn và cảm nhận" và các đối tượng, bằng cách Đồng hồ Yazole, sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bạn cũng thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào bằng cách sử dụng các dịch vụ hoặc tài liệu. Bạn sẽ không thách thức, cũng không thách thức các dịch vụ và tài liệu và quyền sở hữu của chúng tôi trong đó.

Các nhãn hiệu, đồ họa, hình ảnh, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của chúng tôi và các nhà quảng cáo, người được cấp phép, nhà cung cấp và những người khác. Các nhãn hiệu của chúng tôi, đã đăng ký hay chưa, không thể được sử dụng liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ không do chúng tôi cung cấp, theo bất kỳ cách nào có thể tạo ra sự nhầm lẫn với khách hàng hoặc theo bất kỳ cách nào làm giảm giá trị của chúng tôi. Không có nội dung nào trên Dịch vụ nên được hiểu là ngụ ý, theo ngụ ý, bất thành hoặc bằng cách khác, cấp, ngầm hiểu, cản trở hoặc bằng cách khác, giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Đồng hồ Yazole, người được cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Việc sử dụng sai bất kỳ nhãn hiệu nào đều bị cấm và chúng tôi sẽ mạnh tay thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với các nhãn hiệu đó, bao gồm cả thông qua các thủ tục tố tụng dân sự và hình sự.

Phản hồi

Bạn có thể cung cấp Đồng hồ Yazole với các ý tưởng, ý kiến, đề xuất, phản hồi hoặc lời khuyên liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ (gọi chung là “Phản hồi”). Nếu bạn gửi Phản hồi cho Chúng tôi, theo đây bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không độc quyền, đã trả hết, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới (có thể cấp phép lại qua nhiều cấp) để (a) sử dụng, sao chép, phân phối, sao chép, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh của, phóng tác, xuất bản, dịch, trình diễn công khai và hiển thị công khai phản hồi đó (hoặc bất kỳ sửa đổi nào), toàn bộ hoặc một phần, ở bất kỳ định dạng, phương tiện hoặc ứng dụng nào hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này; và (b) sử dụng, và

cho phép người khác sử dụng, phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, mục đích thương mại) Đồng hồ Yazole được cho là phù hợp theo quyết định của mình (bao gồm, nhưng không hạn chế, kết hợp phản hồi, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ nào).

Thông tin cá nhân

Chính sách Bảo mật của chúng tôi điều chỉnh việc gửi thông tin cá nhân qua trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật được đăng bởi Đồng hồ Yazole, là một phần của các Điều khoản này, mà không cần thông báo thêm hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác.

Giám sát

Chúng tôi sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát nội dung của các Trang web để xác định việc tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các quy tắc hoạt động khác mà chúng tôi có thể thiết lập vào từng thời điểm. Chúng tôi sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi, từ chối xuất bản, hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào được đăng hoặc xuất bản trên Trang web. Không giới hạn phần trước, chúng tôi sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bất kỳ nội dung nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng vi phạm các quy định của tài liệu này, nếu không sẽ không thể chấp nhận được hoặc đã lỗi thời. Bất chấp điều này là quyền của chúng tôi, người dùng sẽ vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của họ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cũng như bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ không chịu hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào từ phía chúng tôi liên quan đến bất kỳ hành vi nào trong Trang web hoặc bất kỳ thông tin liên lạc hoặc xuất bản nào trên Trang web.

Dịch vụ của chúng tôi

Để giúp mọi doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Austin bắt đầu đưa ra quyết định thành công dựa trên Dữ liệu, chúng tôi đã xây dựng công ty này để giúp những người khác xây dựng doanh nghiệp tốt hơn dựa trên dữ liệu. Tập trung nhiều hơn vào dữ liệu hơn là trực giác. Như một số người dường như nghĩ rằng có một trang web đẹp nhất sẽ giúp bạn vượt lên. Nhưng trên thực tế, khách hàng của bạn đang đến để tìm câu trả lời cho câu hỏi của họ.

Sự tham gia của các dịch vụ của chúng tôi

Bạn không bắt buộc phải thuê dịch vụ của chúng tôi để duyệt qua trang web, hoặc truy cập và phân tích tài liệu trên trang web; tuy nhiên, bạn cần thuê dịch vụ của chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi giúp bạn đưa ra quyết định chiến thắng dựa trên dữ liệu hoặc bạn muốn chúng tôi giúp bạn xây dựng doanh nghiệp tốt hơn dựa trên dữ liệu. Nếu bạn tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, đồng thời phải sẵn sàng và có khả năng giao kết hợp đồng một cách hợp pháp. Mọi cam kết chỉ dành cho một người. Chúng tôi không cho phép người dùng thuê bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi thay mặt cho những người dùng khác trừ khi họ có đủ giấy ủy quyền. Bạn có trách nhiệm ngăn chặn việc sử dụng trái phép. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ (email)

Phí và thanh toán

Duyệt qua dịch vụ nói chung là miễn phí. Trong khi đó, một số Dịch vụ có thể bị tính phí bởi Đồng hồ Yazole(“Phí”), sẽ được xác định tại thời điểm mua Dịch vụ đó. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp hoặc cung cấp các chức năng và dịch vụ bổ sung, sẽ được mô tả trên trang web. Các dịch vụ yêu cầu các khoản phí chưa được thỏa thuận trước đó sẽ được thông báo cho người dùng và cần có sự đồng ý của người dùng đối với các khoản Hoa hồng bổ sung đó. Bạn đồng ý thanh toán trực tiếp tất cả số tiền nợ theo yêu cầu cho Đồng hồ Yazole Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ trong những trường hợp như vậy.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng nào và thông tin liên quan đến việc lập hóa đơn và thanh toán do bạn cung cấp trong quá trình mua bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi đều có thể được chia sẻ với bộ xử lý thanh toán hoặc Đồng hồ Yazole cho mục đích duy nhất là xử lý Giao dịch.

Tính khả dụng, lỗi và tính không chính xác.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật các dịch vụ của mình (“dịch vụ”) trên trang web của chúng tôi. Các dịch vụ được mô tả và / hoặc có sẵn trên trang web có thể được đánh giá không chính xác,

được mô tả không chính xác, hoặc không có sẵn, và chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin về dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác.

Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn hảo của bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm giá cả, sản phẩm, thông tin chi tiết, khả năng truy cập và dịch vụ. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Trách nhiệm của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về hành vi và nội dung của mình khi sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng cam kết về việc sử dụng bị cấm hoặc sử dụng không đúng hoặc trái phép Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi như được thiết lập trong các Điều khoản Sử dụng này được coi là hành vi trộm cắp, chúng tôi có quyền truy quét hành vi trộm cắp trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Bạn thừa nhận và đồng ý việc sử dụng bị cấm, sử dụng không đúng mục đích hoặc trái phép có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự hoặc có thể là hành vi phạm tội.

Sự cho phép của chính trị

Các trạng thái sau Đồng hồ Yazole "Sự cho phép của chính trị":

Tuân thủ

Bạn đồng ý với những điều sau: (1) Bạn sẽ không sử dụng trang web nếu bạn không hoàn toàn có đủ khả năng và thẩm quyền hợp pháp để chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này. (2) BẠN SẼ CHỈ SỬ DỤNG TRANG WEB THEO THỎA THUẬN VỚI CÁC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC LUẬT LIÊN BANG, CHÍNH SÁCH HOẶC HƯỚNG DẪN (gọi chung là “Luật Áp dụng”). (3) Trang web sẽ không được sử dụng để gửi hoặc lưu trữ tài liệu bị cấm theo luật hiện hành hoặc cho các mục đích gian lận hoặc tham gia vào các hành vi xúc phạm, khiếm nhã hoặc đáng nghi vấn.

Những hạn chế chung

Bạn xác nhận không sử dụng trang web để thu thập, tải lên, truyền, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ nội dung chung nào (như được định nghĩa bên dưới) (1) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền nhân thân, quyền riêng tư , quyền quảng cáo hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác; (2) bất hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn, quấy rối, tấn công, đe dọa, có hại cho quyền riêng tư của người khác, không đứng đắn, lạm dụng, giả dối, cố ý gây hiểu lầm, khiêu dâm, dâm ô, xúc phạm nhẹ nhàng (ví dụ: tài liệu kích động phân biệt chủng tộc, không khoan dung, hận thù hoặc gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào) hoặc nội dung phản cảm dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào; hoặc (3) vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc nghĩa vụ hoặc giới hạn nào do bất kỳ bên thứ ba nào áp đặt.

Hạn chế về công nghệ

Bạn thừa nhận không sử dụng trang web để thực hiện những việc sau: (1) Tải lên, truyền hoặc phát tán vi-rút, sâu hoặc phần mềm được thiết kế để gây hại hoặc sửa sang lại hệ thống máy tính. (2) Gửi quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, thư không được yêu cầu, spam, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp, hoặc bất kỳ hình thức trùng lặp hoặc thông điệp không mong muốn nào khác, cho dù thương mại hay cách khác. (3) Nhận và tập hợp dữ liệu về những người dùng khác, bao gồm cả địa chỉ email, mà không có sự đồng ý của họ. (4) can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với các máy chủ hoặc mạng được kết nối với trang web hoặc Dịch vụ hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc quy trình của các mạng đó. (5) Cố gắng hoặc mạo danh người dùng khác hoặc Đồng hồ Yazole hoặc truy cập trái phép vào trang web, hệ thống máy tính khác, hoặc mạng được kết nối hoặc sử dụng cùng với trang web, bằng cách trích xuất mật khẩu hoặc các phương tiện khác. (6) quấy rối hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức trang web của người dùng khác. (7) Giới thiệu phần mềm hoặc tác nhân hoặc tập lệnh tự động trên trang web để tạo nhiều tài khoản, tạo tìm kiếm, yêu cầu và truy vấn tự động hoặc xóa, loại bỏ hoặc trích xuất dữ liệu từ trang web.

Tuyên bố và đảm bảo

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây: (1) Biên dịch, tháo rời, biên dịch ngược lại, lắp ráp trong

đảo ngược, dịch ngược hoặc giải mã bất kỳ phần nào của trang web hoặc phần của trang web đó (ngoại trừ và chỉ trong phạm vi áp dụng nghiêm cấm bất kỳ giới hạn nào ở trên. (2) Sử dụng bất kỳ phương tiện nào để tìm mã nguồn của bất kỳ phần nào của trang web. (3) Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo bản quyền nào hoặc các quyền sở hữu hoặc chú thích khác về nội dung quyền hạn chế hoặc được đưa vào trang web. (4) Nếu không, hãy tránh bất kỳ chức năng nào kiểm soát quyền truy cập hoặc bảo vệ trang web. (5) Phân phối, bán, chuyển nhượng, đồng, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, cấp phép, sửa đổi, chia sẻ đúng thời hạn, hoặc khai thác trang web theo bất kỳ cách thức trái phép nào.

Chúng tôi có quyền xóa hoặc loại bỏ bất kỳ nội dung nào được đặt ra theo quyết định riêng của chúng tôi vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận trong Điều khoản dịch vụ này. Ngoài ra, nếu bạn vi phạm những hạn chế này, giấy phép hạn chế được cấp trong tài liệu này sẽ hết hạn ngay lập tức, và bạn có thể bị kiện và bị buộc tội bồi thường thiệt hại.

Hoạt động tự động

Chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp loại trừ rô bốt trên trang web, bao gồm các tệp robots.txt và thẻ meta HTML, cho phép hoặc loại trừ rõ ràng các chương trình tự động cụ thể truy cập vào các phần nhất định của trang web. Bạn đồng ý không sử dụng rô bốt, trình thu thập dữ liệu, máy quét hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, tìm kiếm và sao chép “ngoại tuyến” mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Hơn nữa, bạn đồng ý không bỏ qua các phương pháp loại trừ rô bốt của chúng tôi hoặc các biện pháp khác mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào trang web.

Độ chính xác của thông tin

Cố gắng hết sức để đảm bảo thông tin được trình bày trong, trên hoặc thông qua Trang web là chính xác; Tuy vậy, Đồng hồ Yazole không đảm bảo đối với những thông tin đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào. Đồng hồ Yazole không tuyên bố về tính khả dụng và hiệu suất của Trang web. Do đó, bạn thừa nhận rằng mọi việc sử dụng Trang web và phụ thuộc vào bất kỳ Tài liệu nào sẽ do bạn tự chịu rủi ro và điều đó Đồng hồ Yazole sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát dữ liệu, lợi nhuận bị mất hoặc

bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào khác do sử dụng như vậy.

TẤT CẢ CÁC MỤC VÀ VẬT LIỆU ĐƯỢC HIỂN THỊ BỞI Đồng hồ Yazole TRÊN TRANG WEB CHỈ LÀ THÔNG TIN VÀ KHÔNG ĐƯỢC GỬI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố, hoặc thông tin khác được hiển thị hoặc phân phối qua trang web. Bạn thừa nhận rằng việc dựa vào các tài liệu, ý kiến, lời khuyên, bình luận, hoặc thông tin đó sẽ tự chịu rủi ro và nguy hiểm.

Đồng hồ Yazole

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng việc truy cập vào trang web liên tục khả dụng, không bị gián đoạn và không có lỗi. Tuy nhiên, do bản chất của Internet và bản chất của trang web, điều này không thể được đảm bảo. Ngoài ra, quyền truy cập của bạn vào trang web cũng có thể bị tạm ngừng hoặc đôi khi bị giới hạn để cho phép sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các cơ sở hoặc dịch vụ mới bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ cố gắng giới hạn số lượng và thời gian của những lần tạm dừng hoặc hạn chế đó.

Thông tin liên lạc điện tử

Khi bạn sử dụng trang web hoặc gửi email đến Đồng hồ Yazole, bạn giao tiếp với chúng tôi bằng phương thức điện tử và đồng ý nhận các thông báo tự động liên quan đến việc sử dụng trang web. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông tin liên lạc, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác được cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các thông tin liên lạc đó phải được viết thành văn bản. Các thông báo chúng tôi gửi cho bạn sẽ được coi là đã chuyển đến người dùng và sẽ có hiệu lực khi được gửi đến địa chỉ email được cung cấp trên trang web hoặc từ nơi bạn gửi email cho chúng tôi.

Yêu cầu kỹ thuật

Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu truy cập Internet thông qua PC hoặc điện thoại di động. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí của nhà khai thác di động phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả các thông báo do Dịch vụ cung cấp. Đồng hồ Yazole không đảm bảo rằng các Dịch vụ sẽ tương thích với

tất cả các thiết bị hoặc sẽ tương thích với tất cả các nhà khai thác di động.

Chấm dứt

Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi chúng tôi chấm dứt điều khoản mà chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, coi là không thể chấp nhận được hoặc trong trường hợp bạn vi phạm Thỏa thuận này. Chúng tôi có quyền chấm dứt các Điều khoản này hoặc quyền truy cập của bạn ngay lập tức và sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có nguyên nhân. Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web của công ty liên kết và các hoạt động kinh doanh khác. Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do các công ty hoặc cá nhân này cung cấp, bạn đang mua trực tiếp từ các bên thứ ba đó, không phải từ chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra hoặc đánh giá và không đảm bảo các đề nghị của bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào trong số này (bao gồm cả nội dung trang web của họ). Đồng hồ Yazole không chịu trách nhiệm về các hành động, sản phẩm và nội dung của tất cả các bên thứ ba có trên trang web. Chúng tôi khuyên người dùng nên xem xét cẩn thận các điều khoản về quyền riêng tư và các điều khoản sử dụng khác của bất kỳ nội dung hoặc trang web của bên thứ ba nào được tìm thấy trên trang web.

Từ chối trách nhiệm

CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, VẬT LIỆU CỦA CHÚNG TÔI. BẠN CHẤP NHẬN RẰNG BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý ĐẾN GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC TÀI LIỆU SẼ CÓ CHỨC NĂNG, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC ĐỊNH NGHĨA SẼ ĐƯỢC SỬA HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB, NỘI DUNG KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN KHÁC . CHÚNG TÔI

KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CUNG CẤP BẤT KỲ ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN CỦA BÊN THỨ BA TRONG ĐIỀU KHOẢN CỦA MAIL CỦA BẠN, CHÍNH XÁC, THỜI GIAN CÔNG KHAI, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁCH KHÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO RẰNG DỊCH VỤ NÀY AN TOÀN HOẶC SẼ KHÔNG BỊ XÂM NHẬP; RẰNG THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC KHÁC CÓ TRONG CÁC TÀI LIỆU NÀY SẼ CHÍNH XÁC VÀ HOÀN THIỆN. CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬA ĐỔI CÁC TÀI LIỆU NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO CHO BẠN VÀ KHÔNG CAM KẾT CẬP NHẬT CÁC TÀI LIỆU CÓ SN TRÊN TRANG WEB. KHÔNG CÓ TƯ VẤN ĐỘNG TỪ HOẶC DỮ LIỆU ĐƯỢC VIẾT HOẶC THÔNG TIN DO CHÚNG TÔI CUNG CẤP, NHÂN VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC TƯƠNG TỰ SẼ TẠO ĐƯỢC BẢO HÀNH; BẠN CÓ THỂ TIN CẬY VÀO NHỮNG THÔNG TIN HOẶC TƯ VẤN NHÉ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khó khăn hoặc lỗi kỹ thuật của bất kỳ mạng hoặc đường truyền nào, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, sự cố của bất kỳ email nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet hoặc một trong các dịch vụ của chúng tôi hoặc sự kết hợp của chúng, bao gồm bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào đối với khách hàng hoặc bất kỳ máy tính nào được kết nối hoặc do việc tham gia hoặc tải xuống tài liệu (với mục đích duy nhất là để xem), liên quan đến luật hiện hành của chúng tôi đối với các dịch vụ.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với dịch vụ được yêu cầu hoặc nhận thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với tai nạn, sự chậm trễ, thương tích, thiệt hại, không may, tử vong, mất quyền lợi, can thiệp cá nhân hoặc thương mại, áp dụng sai dữ liệu, bệnh tật. Tình trạng hoặc vấn đề về thể chất hoặc tâm lý hoặc điều gì đó khác, do bất kỳ sự chứng minh nào, hoặc do sự thiếu sót của bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào, cho dù họ là chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, đối tác của liên doanh, nhà thầu, nhà cung cấp, chi nhánh hoặc liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với chủ sở hữu, nhân viên, đại lý, đối tác của liên doanh, nhà thầu, nhà cung cấp, chi nhánh hoặc các bên khác liên quan đến việc thực hiện của chúng tôi

chương trình, dịch vụ hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách nào hoặc ở bất kỳ đâu. Nếu bạn sử dụng các chương trình, dịch vụ hoặc tài liệu của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào khác do chúng tôi cung cấp hoặc liên kết với chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Phát hành khiếu nại: Trong mọi trường hợp sẽ không Đồng hồ Yazole chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, công bằng hoặc do hậu quả đối với việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào Chương trình, Dịch vụ hoặc Tài liệu của chúng tôi hoặc những người liên kết với chúng tôi theo bất kỳ cách nào và giải phóng chúng tôi khỏi bất kỳ khiếu nại nào; Ví dụ, bao gồm những vấn đề liên quan đến mất quyền lợi, sự xâm nhập của cá nhân hoặc công ty, thiệt hại cá nhân, tai nạn, việc áp dụng dữ liệu không chính xác hoặc một số điều không may khác, bệnh tật hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần hoặc điều gì khác, bất kể thực tế là chúng ta đang được thông báo rõ ràng về khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc khó khăn đó.

Bồi thường

Bạn sẽ được bồi thường và giữ vô hại Đồng hồ Yazole, các công ty con, công ty liên kết và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên tương ứng của họ về bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào hoặc hành động bao gồm phí pháp lý hợp lý do các bên thứ ba cam kết hoặc các hình phạt áp dụng do bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này hoặc của bất kỳ tài liệu được đưa vào bằng cách tham chiếu hoặc lạm dụng bất kỳ luật, quy định hoặc quyền nào của các bên thứ ba.

Luật áp dụng

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng Đạo luật trọng tài liên bang, luật liên bang hiện hành và luật của bang Austin, không tính đến các nguyên tắc xung đột luật, sẽ chi phối các Điều kiện sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi.

Toàn bộ thỏa thuận

Bằng cách sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn chấp nhận rõ ràng tất cả thông tin được trình bày trong các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Thỏa thuận này thiết lập toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Đồng hồ Yazole liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng trang web và thay thế tất cả các đề xuất và liên lạc trước đây hoặc đương đại (dù bằng miệng, bằng văn bản hay điện tử) giữa người dùng và New Age

Da liễu đối với dịch vụ.

Rẽ

Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này bị tòa án có thẩm quyền coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực, có thể thi hành và được áp dụng trong phạm vi tối đa cho phép. Tất cả các quyền không được cấp đều được bảo lưu.

Lực lượng áp đảo

Đồng hồ Yazole sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm nào theo tiêu chuẩn này khi lỗi đó xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó, bao gồm nhưng không giới hạn, hỏng hóc hoặc xuống cấp về cơ khí, điện tử hoặc thông tin liên lạc.

Khiếu nại, tranh chấp

Chúng tôi vận hành quy trình xử lý khiếu nại mà chúng tôi sẽ sử dụng để cố gắng giải quyết các tranh chấp khi chúng xuất hiện lần đầu, hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc nhận xét nào.

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng.